Om Johanneberg

Stadsdelen Johanneberg tillhör SDN Centrum. Johanneberg har fått sitt namn från Landeriet Johanneberg, som ligger nere vid Korsvägen. Historien berättar att frimurare hade utflykt hit på Johannes Döparens dag (numera Midsommar) och inmundigade sin frukost vid ”Johannes berg” där landeriet låg. Landeriet var bostad åt förnäma och rika familjer i Göteborg under 1700- och 1800-talet. Vid Geterbergsäng låg stadens avrättningsplats. Vägen dit kantades av de s.k. galgkrogarna, där stadens kriminella brukade samlas. På 1880-talet övertog Göteborgs stad mark från landeriet, för att anlägga en arbets- och försörjningsanstalt eller fattighus, s.k. ”Bracka”. 1883 beslutades om uppförandet på Gilbraltarområdet i Johanneberg. Anstalten skulle inhysa 1 075 platser till en kostnad av 1 262 767 kronor. Det officiella namnet blev Gibraltar Fattigvårds- och Försörjningsanstalt. De första flyttade in 1888 och var arbets-/försörjningshjon, sjuka, sinnessjuka, ammor mm. 1939 överfördes verksamheten till Vasa sjukhus.

År 1901 startades stadsplaneringen av Johanneberg med en internationell stadsplanetävling. Det vinnande bidraget hämtade sin inspiration från svensk medeltid och Vasarenässansen. Materialen som förespråkades var natursten och rött tegel.
Under 1920-talet reviderades stadsplanen till 20-talsklassicism. I första hand byggdes villor. Nedre Johanneberg påbörjades 1924 med tegelhus som hade storgårdskvarter med oregelbundna gatu- och gårdsrum. 1925 uppfördes Johannebergs vattentorn som sedan 1996 är ombyggt till studentbostäder.

Under 1930-talet blev bebyggelsen mer renodlat funktionalistisk. 1937 började Övre Johanneberg att byggas ut med friliggande lamellhus med istället stora luftiga ytor mellan huskropparna. Planeringen var oerhört strikt med detaljerade riktlinjer; avstånd mellan hus 45 meter, husbredd 13 meter, taklisthöjd 20-25 meter och taklist 3 meter. Husen skulle uppföras i sten med ljusa kulörer, därför har Övre Johanneberg en sådan enhetlig karaktär trots många inblandade fastighetsägare, byggherrar och arkitekter. När dessa hus byggdes var hyrorna mycket höga och folk drogs sig för att flytta hit. Området ansågs också som ocentralt och man var tvungen att införa hyresrabatter.

Johannebergs kyrka byggdes 1940.  Den rymde 1 000 sittplatser och kostade en miljon kronor att uppföra. Kyrkan har ett strikt formspråk med både inslag av 20-talsklassicismen och funktionalismen. I kyrkan är inmurat ett dokumentskrin med huvudritningar, handlingar i ärendet, tidningar, mynt i guld, silver och koppar, foton från byggnadstomten, Kungl. Maj:ts brev med tillstånd för byggandet, en bibel och en psalmbok. Kyrkan total renoverades 1996.

Johanneberg är numera definierad som riksintressant och ingår i Göteborgs Stads ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande – Del 1” (pdf sid 126 f.f.) Det betyder att stadsdelen representerar en viktig del av vår historia och betyder mycket för hela stadsbilden.