Medlemsbrev 1-16

Föreningsstämman 2016
Stämman äger rum måndagen den 23 maj 19.00 i föreningslokalen.

DAGORDNING (postat 10 maj)

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman utlysts korrekt
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. val av valberedning
 16. Medlemsfrågor samt styrelsens svar – se nedan
 17. Stämmans avslutande
  Övriga frågor

Välkomna!

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.